5. ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೂ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
ದೀಕ್ಷಿತ್

.